کتب مهندسی » پویش صنعت ریلی

لیست کتابهای مهندسی تألیف یا ترجمه شده

تألیف:


مقدمه ای بر طراحی ایستگاه های راه آهن (مؤلف: مهندس خسرو آذری؛ رییس هیأت مدیره پویش صنعت ریلی)

راهنمای جامع و کاربردی مسیریابی راه آهن (مؤلف: مهندس خسرو آذری؛ رییس هیأت مدیره پویش صنعت ریلی)

ترجمه:


اصلاحات در راه آهنهای اروپایی و ارزیابی پیشرفت ها

رقابت در حمل و نقل باری راه آهن اروپا

مباحث اقتصادی بهره برداری و مهندسی راه آهن (فصل 16 استاندارد AREMA)

مونتاژ و نگهداری و تعمیرات یاتاقان های قطار