بازرگانی(ناوگان، تجهیزات و ..)

قرارداد فروش واگنهای مسافری

• قرارداد فروش 28 واگن مسافری دست دوم کره جنوبی در بازار ایران (اتمام قرارداد).
• قرارداد فروش 38 واگن مسافری دست دوم کره جنوبی در بازار ایران (در حال مذاکره).
• قرارداد فروش 64 واگن مسافری دست دوم کره جنوبی در بازار ایران (در حال مذاکره).

قرارداد فروش لکوموتیوهای باری به مشتریان داخلی

• قرارداد فروش 3 دستگاه لکوموتیو باری دست دوم کره جنوبی به مشتریان داخلی (اتمام قرارداد).
• قرارداد فروش 2 دستگاه لکوموتیو باری دست دوم کره جنوبی به مشتریان داخلی (عقد قرارداد).
• قرارداد فروش 15 دستگاه لکوموتیو باری دست دوم کره جنوبی به مشتریان داخلی (در حال مذاکره).

قراردادهای تأمین قطعات یدکی

• قرارداد تأمین قطعات یدکی واگنهای کره جنوبی (اتمام قرارداد).
• قرارداد تأمین قطعات یدکی واگنهای کره جنوبی (در حال مذاکره).
• قرارداد تأمین قطعات یدکی لکوموتیو (عقد قرارداد).