فنی و مهندسی

خدمات فنی و مهندسی

شرکت پویش صنعت ریلی طیف وسیعی از خدمات فنی و مهندسی در زمینه راه آهن ارائه می نماید و تاکنون پروژه های موفقی را در این زمینه به انجام رسانیده است. از جمله موارد خدمات فنی و مهندسی شرکت می توان به موارد زیر اشاره نمود:
مطالعات امکان سنجی و زیست محیطی
مطالعات فنی - اقتصادی
برقی سازی راه آهن
طراحی پایه و تفصیلی
طراحی و اجرای نرم افزارهای تخصصی ریلی
مطالعات شبیه سازی و بهره برداری