نرم افزار PSRSiM » پویش صنعت ریلی

نرم افزار PSRSiM

نرم افزار PSRSiM به منظور شبيه سازي ديناميک حرکت قطار توسعه داده شده است. با استفاده از اين نرم افزار، مي توان حرکت قطار روي يک مسير مشخص را تعريف و شبيه سازي نمود.

در ادامه مي توان حرکت قطار را روي مسيرهاي موجود و مفروض، مورد شبيه سازي قرار داد. در نهايت، پارامترهاي متعددي از حرکت قطار، محاسبه و ارائه مي گردند.

>>>ورود به وب سایت رسمی نرم افزار<<<
منوی اصلی نرم افزار PSRSiM
قابلیتهای کلیدی:


 • تعريف ناوگان (لکوموتيوها، واگن هاي باري و مسافري، ترن ست ها ) و تعيين مشخصات توان و پارامترهاي فيزيکي آنها.
 • محاسبه انواع نيروهاي مقاوم با استفاده از مجموعه اي از فرمولهاي قابل انتخاب.
 • تشکيل انواع قطارهاي مفروض با استفاده از ناوگان تعريف شده.
 • تعريف و نمايش پارامترهاي هندسي مسيرهاي مفروض، شامل مؤلفه هاي افقي و قائم مسير (شيب و فراز و قوسها)، ايستگاهها، تونل ها و نواحي داراي محدوديت سرعت.
 • شبيه سازي کلي ديناميک حرکت قطار با منظور کردن تمامي حالات توقف ممکن.
 • شبيه سازي موردي با استفاده از شرايط متغير مسير و فراهم ساختن امکان مقايسه دقيق بين شبيه سازي هاي مختلف و همچنين شبيه سازي حرکت در حالت هاي خاص.
 • ابزار پيشرفته تشکيل و مديريت گراف بهره برداري.
 • نمايش و منظور نمودن اوقات شرعي در گراف بهره برداري (مورد استفاده در کشورهاي اسلامي).
 • ابزار پيشرفته انتخاب لکوموتيو به منظور آناليز فني و انتخاب بهترين لکوموتيو براي مقاصد عمومي و خاص.
 • خروجي هاي گرافيکي و جداول مختلف از پارامترهاي حرکت قطار، نظير سرعت، شتاب، زمان، موقعيت، مصرف سوخت و انرژي و ...
 • آناليز ظرفيت بار و مسافر در مقاطع زماني مختلف.
 • گزارشات منعطف و قابل ويرايش شامل جداول ديتا و نمودارها به قالبهاي PDF، Excel، Word و ... .