بازرسی و کنترل تجهیزات ریلی آزادراه تهران – شمال در نزدیکی یوش » پویش صنعت ریلی

بازرسی و کنترل تجهیزات ریلی آزادراه تهران – شمال در نزدیکی یوش

اهداف:


• تهیه گزارش بازرسی و کنترل خط ریلی
• تهیه گزارش بازرسی و کنترل ماشین آلات ریلی
• تهیه گزارش بازرسی و کنترل واگنها و لکوموتیوها

اهمیت:


• تعیین وضعیت موجود خط ریلی
• تعیین وضعیت موجود ماشین آلات ریلی
• تعیین وضعیت موجود واگنها و لکوموتیوها


نتایج:


• تعیین شرایط نگهداری تجهیزات کارفرما توسط پیمانکار در طول مدت بهره برداری