کنترل و دسته بندی بلبرینگ های قطارهای مسافری بر اساس عیوب آنها » پویش صنعت ریلی

کنترل و دسته بندی بلبرینگ های قطارهای مسافری بر اساس عیوب آنها

اهداف:


• کنترل، جداسازی و دسته بندی رولربیرینگ ها بر اساس نوع و شدت عیب
• بسته بندی و نگهداری به روش مناسب جهت تعمیرات آتی

اهمیت:


• جلوگیری از اتلاف سرمایه های بالقوه سیستم

نتایج:


• کنترل، جداسازی، دسته بندی و بسته بندی مناسب 12.000 عدد رولربیرینگ