کنترل نهایی سیستم چرخ و محور و یاتاقان با استفاده از تکنولوژی آنالیز صدا » پویش صنعت ریلی

کنترل نهایی سیستم چرخ و محور و یاتاقان با استفاده از تکنولوژی آنالیز صدا

اهداف:


• طراحی یک سیستم کنترل کیفی یاتاقان برای کارگاه تعمیرات واگنهای مسافری
• شناسایی عیوب پنهان یاتاقانهای واگنهای مسافری

اهمیت:


• جلوگیری از سوانح و افزایش ایمنی
• کاهش انفصال واگنها در بین راه و کاهش هزینه ها و تأخیردر راه آهن

نتایج:


• طراحی و پیاده سازی یک سیستم کنترل کیفی یاتاقان برای واگنهای مسافری با استفاده از آنالیز صدا
• کنترل 45000 یاتاقان در طول 3 سال
• کشف حدود 1800 عیب پنهان یا موارد مشکوک
• کاهش هزینه ای در حدود 1.2 میلیون دلار