کنترل کیفیت فرآیند تعمیرات و نگهداری یاتاقان قطارهای مسافری کشور » پویش صنعت ریلی

کنترل کیفیت فرآیند تعمیرات و نگهداری یاتاقان قطارهای مسافری کشور

اهداف:


• طراحی سیستم کنترل کیفیت یاتاقانهای قطار
• پیاده سازی و اجرای سیستم کنترل کیفیت یاتاقانهای قطار
• کاهش ضایعات، افزایش کیفیت و افزایش قابلیت اطمینان یاتاقانهای قطار

اهمیت:


• افزایش ایمنی سیر و حرکت قطارهای مسافری کشور
• کاهش انفصال واگنهای مسافری کشور
• کاهش هزینه ضایعات و هزینه تاخیر قطار

نتایج:


• تدوین دستورالعمل و اجرای فرآیند کنترل کیفیت و ارایه خدمات گارانتی برای بیش از 33000 یاتاقان قطار
• آموزش نیروهای متخصص کنترل کیفی (آموزش بیش از 40 نفر نیروی تخصصی)
• ابداع روشهای نوین کنترلی با استفاده از فناوری الکترونیک و فناوری اطلاعات
• ایجاد 15 ایستگاه کنترل کیفی مرتبط با یاتاقانها در سالن تعمیرات اساسی و جاری
• طراحی و بهره گیری از نرم افزار تخصصی کنترل کیفیت چرخ و محور قطار
• کاهش هزینه مصرف رولربیرینگها در حدود 30 میلیارد ریال طی سه سال
• کاهش انفصال قطار مرتبط با چرخ و محور تا حد صفر و کاهش ضایعات به میزان 6/1