کنترل کیفیت فرآیند تعمیرات و نگهداری چرخ و محور قطارهای مسافری کشور » پویش صنعت ریلی

کنترل کیفیت فرآیند تعمیرات و نگهداری چرخ و محور قطارهای مسافری کشور

اهداف:


• طراحی سیستم کنترل کیفیت چرخ و محور قطار
• پیاده سازی و اجرای سیستم کنترل کیفیت برای چرخ و محور قطار
• کاهش ضایعات، افزایش کیفیت و افزایش قابلیت اطمینان چرخ و محورهای قطار

اهمیت:• افزایش ایمنی سیر و حرکت قطارهای مسافری کشور
• کاهش انفصال واگنهای مسافری کشور
• کاهش هزینه ضایعات و هزینه تاخیر قطار


نتایج:• تدوین دستورالعمل و اجرای فرآیند کنترل کیفیت برای بیش از 29000 ست چرخ و محور قطار
• ابداع روشهای نوین کنترلی و افزایش عمر چرخهای قطار از 107 روز به 169 روز در مدت 15 ماه
• کنترل و بازرسی بیش از 550000 قطعه و تفکیک آنها به سه گروه سالم، مردود و قابل بازسازی
• ایجاد 27 ایستگاه کنترل کیفی مرتبط با چرخ و محور در سالن تعمیرات اساسی و جاری
• طراحی و بهره گیری از نرم افزار تخصصی کنترل کیفیت چرخ و محور قطار
• کنترل نهایی بیش از 26000 چرخ و محور و شناسایی بیش از 2100 عیب در اجزاء مختلف چرخ و محور
• کاهش انفصال قطار مرتبط با چرخ و محور تا حد صفر و کاهش ضایعات به میزان 6/1