بازرسی فنی واگنهای مسافری در ایستگاه تهران و مشهد » پویش صنعت ریلی

بازرسی فنی واگنهای مسافری در ایستگاه تهران و مشهد

اهداف:


• کاهش انفصال واگن در بین راه و تشخیص عیوب احتمالی در ایستگاههای تشکیلاتی
• آموزش نیروهای تخصصی در زمینه بازرسی و کنترل قطار
• ایجاد پایگاههای کنترلی در نقاط گلوگاهی شبکه ریلی ایران

اهمیت:


• جلوگیری از بروز سانحه و افزایش ایمنی سیر و حرکت
• کاهش انفصالهای واگن در بین راه و در نتیجه کاهش تاخیر و هزینه های مجموعه
• تحت کنترل قرار دادن وضعیت واگنها در هنگام بهره برداری

نتایج:• آموزش بیش از 30 نیروی تخصصی بازرسی واگن
• تدوین دستورالعملهای بازرسی و کنترل فنی قطار
• بازرسی بیش از 1.490.000 یاتاقان در ایستگاه تهران
• جلوگیری از بیش از 50 مورد انفصال بین راه ناشی از گرمی سرمحور
• بازرسی بیش از 1.360.000 چرخ و محور
• بازرسی بیش از 101.000 چرخ و محور در ایستگاه مشهد
• جلوگیری از بیش از 300 مورد انفصال ناشی از عیوب چرخ