اندازه گیری و تجزیه و تحلیل سایش چرخهای قطار در پنج مسیر ریلی ایران » پویش صنعت ریلی

اندازه گیری و تجزیه و تحلیل سایش چرخهای قطار در پنج مسیر ریلی ایران

اهداف:


  • بررسی و مقایسه تاثیر مسیرهای مختلف ریلی بر روی میزان سایش چرخهای قطار
  • تعیین میزان سایش متوسط چرخهای قطار در هر یک از مسیرهای پنجگانه مورد بررسی
  • بررسی تاثیر کیلومتراژ حرکت بر روی سایش چرخ قطار در مسیرهای مختلف


نتایج:


  • تعیین شاخص سایش - کیلومتر برای 5 مسیر ریلی شبکه خطوط ایران
  • تعیین پرسایش ترین مسیرها و تعریف اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای کاهش سایش
  • تعیین تاثیر کیلومتراژ حرکت در هر مسیر بر روی سایش چرخهای قطار
  • تعریف اقداماتی جهت کاهش هزینه های بسیار بالای ناشی از سایش زود هنگام چرخها