نرم افزار شناسنامه و تعمیر موتور » پویش صنعت ریلی

نرم افزار شناسنامه و تعمیر موتور

این نرم افزار جهت جمع آوری اطلاعات پایه و تعمیراتی موتورهای دیزل ماشین آلات موجود در راه آهن ایران و به صورت وب بیس طراحی شده است.

قابلیتهای کلیدی:


• تولید شناسنامه برای تمامی موتورهای دیزل ماشین آلات موجود در راه آهن
• اطلاع از تعداد خرابی برای یک موتور خاص
• قابلیت اطلاع از وضعیت هر موتور در لحظه
• تهیه گزارشها و اطلاعات در مورد تعداد و نوع موتورها
• تهیه گزارش سوابق تعمیراتی بر اساس قطعه، بخش، ناحیه، نوع سیستم خنک کننده و تاریخ
• اطلاع از آمار تعداد خرابی در مورد یک قطعه خاص

نرم افزار شناسنامه و تعمیر موتور