بررسی و بهینه سازی طول همپوشانی مورد نیاز در خطوط ریلی راه آهن جمهوری اسلامی ایران » پویش صنعت ریلی

بررسی و بهینه سازی طول همپوشانی مورد نیاز در خطوط ریلی راه آهن جمهوری اسلامی ایران

اهداف:


  • مطالعه و بررسي ماهيت همپوشانی و لزوم بهره گيري از آن در مسير و بررسي وضعيت موجود در راه آهن کشور
  • مطالعه و بررسی وضعیت همپوشانی موجود در کشورهای مختلف
  • تعیین راهکارهای مناسب برای به کارگیری اورلپ بهینه و امکان سنجی استفاده از اورلپ بهینه در خطوط مختلف ایران
  • شبيه سازي اثرات اورلپ و ارائه پيشنهادات اجرائي


اهميت:


با توجه به اهمیت طول همپوشانی که در سیستم علائم می¬بایست مورد توجه قرار گیرد مرکز تحقیقات و آموزش پروژه ای تحت همین عنوان تعریف نمود که استفاده از اورلپ بهینه را در خطوط ایران تعیین کرده است و راهکارهایی اجرایی جهت رعایت این فاصله ارئه شده است.

نتايج:


  • بررسی وضعیت همپوشانی در کل شبکه کشور صورت پذیرفت
  • مقایسه استفاده از همپوشانی موثر و بهینه در ایران نسبت به سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفت
  • راهکارهایی به منظور بکارگیری بهینه از همپوشانی خطوط ارائه گردید
  • شبیه سازی به منظور نمایش اثرات همپوشانی بهینه در خطوط کشور ارائه گردید
  • پیشنهادات اجرایی به منظور بکارگیری از همپوشانی بهینه ارائه گردید