ارائه راهکارهای افزایش سهم حمل و نقل ریلی در حمل فرآورده های نفتی » پویش صنعت ریلی

ارائه راهکارهای افزایش سهم حمل و نقل ریلی در حمل فرآورده های نفتی

اهداف:


  • مطالعه وضع موجود
  • پیش بینی تقاضای حمل و نقل ریلی فرآورده های نفتی و استفاده از کانتینرهای مخزندار
  • تحلیل SWOT و ارایه راهکارهای اجرایی


اهميت:


با توجه به قرار گرفتن کشورمان در منطقه ای استراتژیک و وجود کشورهای نفت خیز در اطراف کشور همچنین تمایل این کشور ها برای دستیابی به بازارهای اروپایی لزوم انتقال فرآورده های نفتی در داخل کشور و ترانزیت این کالا امری اجتناب نا پذیر می باشد. مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن پروژه ای به منظور ارائه راهکارهای افزایش سهم راه آهن در حمل این فرآورده ها تعریف نمود که این شرکت به عنوان مشاور در این پروژه همکاری داشته است.

نتايج:


  • شناسایی وضعیت موجود حمل در کشور و به دست آوردن سهم راه آهن از حمل فرآورده های نفتی
  • شناسایی کلیه مراکز تولید و مصرف عمده در کشور و شناسایی روشهای حمل در حال حاضر
  • مقایسه وضعیت ایران با 4 کشور توسعه یافته از لحاظ حمل فرآورده های نفتی
  • پیش بینی تقاضای حمل فرآورده های نفتی تا 10 سال آینده در کشور
  • تحلیل SWOT برای حمل فرآورده های نفتی
  • ارائه راهکارهای اجرایی جهت افزایش سهم راه آهن در حمل فرآورده های نفتی