ساماندهی، تجمیع و تامین دستورالعملهای تعمیراتی و کنترلی واگنهای مسافری کشور » پویش صنعت ریلی

ساماندهی، تجمیع و تامین دستورالعملهای تعمیراتی و کنترلی واگنهای مسافری کشور

اهداف:


  • کلیات و تبیین تعاریف مرتبط با ناوگان
  • جمع آوری و پردازش اطلاعات
  • جمع آوری کلیه دستورالعملهای تعمیراتی و کنترلی
  • دسته بندی کلیه دستورالعملهای موجود


اهميت:


با توجه به نقش راه آهن ج.ا.ا. به عنوان ناظر در کلیه سطوح از تعمیرات و سیر در شبکه ریلی کشور، و پراکندگی دستورالعمل های موجود برای وسایل نقلیه ریلی در شرکت های متفاوت، اداره کل ناوگان پروژه ای با عنوان ساماندهی، تجمیع و تامین دستورالعملهای تعمیراتی و کنترلی واگنهای مسافری تعریف نمود که این شرکت به عنوان مشاور اقدام به تهیه و تجمیع دستورالعمل ها پرداخت.

نتايج:


  • جمع آوری بیش از 900 دستورالعمل تعمیراتی و کنترلی واگنهای مسافری
  • بررسی و دسته بندی کلیه دستورالعمل ها
  • طراحی نرم افزار اختصاصی جهت بازساماندهی و بازخوانی دستورالعمل ها با قابلیت جستجو و بارگذاری نسخه های جدید از دستورالعمل ها
  • تعیین کمبود و یا نبودن دستورالعمل های لازم در هر بخش