مطالعه شرایط احداث و بهبود خطوط فرار و تأمین و بهره برداری از تجهیزات مهار واگنها و قطار فراری در راه آهن ج.ا.ا » پویش صنعت ریلی

مطالعه شرایط احداث و بهبود خطوط فرار و تأمین و بهره برداری از تجهیزات مهار واگنها و قطار فراری در راه آهن ج.ا.ا

اهداف:


 • دستیابی به علل عمده فرار قطار
 • شناسایی تجهیزات جلوگیری یا کاهش اثر وقوع حوادث فرار
 • بررسی شرایط و تبیین شاخصهایی جهت احداث خط فرار
 • تجزیه و تحلیل سطح ریسک در ایستگاه ها
 • بررسی عوامل موثر بر افزایش ایمنی سیر قطارها
 • بررسی راهبردها و روشهای ویژه مقابله با هر یک از حوادث فرار


اهميت:


با توجه به این موضوع که فرار وسایل نقلیه ریلی همواره مخرب ترین اثرات را چه از لحاظ مالی و جانی و چه از لحاظ روانی بر جا می گذارد دفتر مهندسی و نظارت پروژه ای تحت این عنوان تعریف و این شرکت به عنوان مشاور اقدام به بررسی و تحقیق در این حوزه نمود که نتیجه آن بیش از 600 صفحه مطلب در این خصوص می باشد.

نتايج:


 • بررسی قوانین و مقررات و ارتقاء آنها به عنوان راهکاری پیشگیرانه
 • بررسی حوادث گذشته و عارضه یابی جهت جلوگیری از تکرار حوادث بعنوان راهکاری پیشگیرانه
 • بررسی سیستمهای هشدار دهنده به عنوان راهکاری پیشگیرانه
 • بررسی سیستمهای مورد استفاده در دنیا برای کاهش اثرات (شدت) حوادث احتمالی فرار قطار
 • بررسی پارامترهای احداث خطوط فرار و پیش بینی استفاده از آن بعنوان راهکاری جهت کاهش اثرات (شدت) فرار قطار
 • برآورد هزینه ای راهکارهای پیشگیرانه برای هر ایستگاه به صورت مجزا
 • نسبت دادن عدد سطح ریسک برای 2 محور پر حادثه در کشور و ارائه راهکار با توجه سطح ریسک هر ایستگاه
 • ارائه دستورالعمل اجرایی