نرم افزار کنترل کیفی (QCS) » پویش صنعت ریلی

نرم افزار کنترل کیفی (QCS)

این نرم افزار جهت ثبت اطلاعات مرتبط با کنترل کیفیت و گرفتن گزارشهای آماری به صورت جدول و نمودار در سیستم نگهداری و تعمیرات چرخ و محور واگنهای مسافری طراحی گردیده است.

قابلیتهای کلیدی:


• تعریف کلیه داده ها و مقادیر اولیه مرتبط با کنترل کیفیت سیستم
• ورود و نمایش داده های حاصل از کنترل کیفی در ایستگاههای مرتبط و امکان جستجو و فیلترینگ
• امکان گرفتن 14 نوع گزارش متفاوت بر اساس ایستگاههای کنترلی
• امکان مدیریت سیستم و تعریف سطوح دسترسی به کاربران