ممیزی ایمنی فرایندهای تعمیر و نگهداری، تامین و بهره برداری از مجموعه چرخ و محور واگنهای مسافری » پویش صنعت ریلی

ممیزی ایمنی فرایندهای تعمیر و نگهداری، تامین و بهره برداری از مجموعه چرخ و محور واگنهای مسافری

اهداف:


• تدوین استاندارد ممیزی ایمنی مجموعه چرخ و محور واگنهای مسافری
• برگزاری ممیزی

اهمیت:


• افزایش ایمنی واگنهای مسافری

نتایج:


• تعیین فرایندهای موثر بر ایمنی چرخ و محور در طول فرایند تعمیرات و نگهداری