مطالعه فنی و اقتصادی افزایش ظرفیت مسیر ریلی قم – بادرود » پویش صنعت ریلی

مطالعه فنی و اقتصادی افزایش ظرفیت مسیر ریلی قم – بادرود

اهداف:


• بررسی و تعیین ظرفیت و تقاضای حمل و نقل ریلی در مسیر قم – بادرود
• ارایه راهکارهای مناسب جهت پاسخگویی به تقاضای مسیر طی سالهای آتی
• ارایه روش مناسب جهت افزایش ظرفیت مسیر متناسب با تقاضا و برآورد مالی طرح

اهمیت:


مسیر ریلی ایستگاه قم تا ایستگاه بادرود از گلوگاههای شبکه ریلی کشور محسوب می شود و محل اتصال میان مسیرهای شمال کشور به مسیرهای شرق، جنوب و جنوب شرقی کشور است. ظرفیت پایین حمل و نقل در این مسیر کل شبکه ریلی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. از اینرو ارایه راهکار مناسبی که با کمترین هزینه، بیشترین ظرفیت را بتواند ایجاد نماید بسیار حاثز اهمیت بوده است. نکته قابل توجه این است که این مسیر هم از لحاظ عبور مرور بار و هم از لحاظ مسافر یکی از پرترافیک ترین مسیرهای کشور است.


نتایج:


• انجام مطالعات فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی
• ارایه یک متد جدید در تصمیم گیری برای انتخاب بهترین راهکار در افزایش ظرفیت
• بررسی سناریوهای مختلف برای افزایش ظرفیت در مسیر قم – بادرود
• تعیین راهکار مناسب جهت افزایش ظرفیت در این مسیر با در نظر داشتن ملاحظات اقتصادی
• ارایه آنالیز سود و زیان برای طرح انتخابی و تایید پروژه از سوی مراجع ذیصلاح