تراش بانداژهای چرخ و محور قطارهای مسافری » پویش صنعت ریلی

تراش بانداژهای چرخ و محور قطارهای مسافری

این پروژه در قالب 6 قرارداد و به مدت 7 ماه برای شرکت رجا انجام شده است.