طبقه بندی خطوط ریلی و تعیین مشخصات اصلی خطوط طرحهای توسعه شبکه ریلی ایران » پویش صنعت ریلی

طبقه بندی خطوط ریلی و تعیین مشخصات اصلی خطوط طرحهای توسعه شبکه ریلی ایران

اهداف:


  • بررسی استانداردهای معتبر دنیا در زمینه طبقه بندی خطوط ریلی
  • تعیین الگو و روش مناسب طبقه بندی خطوط ریلی ایران و ارتباط آن با پارامترهای فنی و هندسی
  • طبقه بندی خطوط ریلی با هدف کاهش هزینه ها و ایجاد سهولت در برنامه ریزی و توسعه راه آهن


اهمیت:


عدم وجود یک روش مدون جهت طبقه بندی خطوط، برنامه ریزی صحیح برای مسیرهای ریلی را با مشکل مواجه می کند، بنابراین دسته بندی حالات مختلفی که تصمیم گیرنده با آن مواجه است می تواند باعث سهولت در تصمیم گیری شود. از سوی دیگر ارتقاء خطوط لازم است متناسب با یک روند منطقی صورت گیرد تا با هم جهت نمودن پروژه های ساخت، ارتقاء، تعمیرات و نگهداری و ... از افزایش هزینه ها جلوگیری نماییم. در واقع طبقه بندی خطوط ریلی یک امر واجب برای تصمیم گیری منطقی در مورد حال و آینده شبکه ریلی یک کشور است و نهایتاً افزایش ایمنی سیر و کاهش هزینه ها را بدنبال دارد.

نتایج:


  • انجام مطالعات فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی
  • بررسی استانداردهای مورد استفاده در بیش از ده کشور دنیا از پنج قاره مختلف
  • طبقه بندی خطوط ریلی ایران بر اساس معیارهای بهره برداری (تناژ و سرعت)
  • تدوین دستورالعمل طبقه بندی خطوط و تعیین مشخصات فنی طبقات مختلف خطوط ریلی
  • تدوین دستورالعمل نگهداری و تعمیرات با یک رویکرد جدید و متناسب با وضعیت طبقات مختلف خطوط