نرم افزار مدیریت اسناد فنی ناوگان ریلی مسافربری کشور » پویش صنعت ریلی

نرم افزار مدیریت اسناد فنی ناوگان ریلی مسافربری کشور

این نرم افزار در راستای جمع بندی نهایی پروژه ساماندهی، تجمیع و تامین دستورالعملهای تعمیراتی و کنترلی واگنهای مسافری کشور طراحی گردید.

قابلیتهای کلیدی:


• قابلیت ورود و ویرایش اطلاعات پایه بر اساس موارد مرتبط با ناوگان یا دستورالعملها
• قابلیت امتیازدهی و ارزیابی مدارک بر اساس موارد تعریف شده جهت تصمیم گیری برای تکمیل و ویرایش دستورالعملها
• قابلیت انتخاب و نمایش دستورالعملها به وسیله جستجو یا فیلترینگ
• قابلیت گرفتن نسخه پشتیبان از داده ها.

نرم افزار مدیریت اسناد فنی ناوگان ریلی مسافربری کشور