نرم افزار طبقه بندی خطوط ریلی کشور » پویش صنعت ریلی

نرم افزار طبقه بندی خطوط ریلی کشور

این نرم افزار در راستای جمع بندی نهایی پروژه طبقه بندی خطوط ریلی کشور طراحی گردید.

قابلیتهای کلیدی:


• قابلیت ورود و ویرایش اطلاعات پایه بر اساس پارامترهای تعریف شده
• طبقه بندی خطوط ریلی کشور بر اساس پارامترهای تعریف شده و مقایسه آن با استانداردهای معتبر UIC، AREMA و GOST
• قابلیت مشاهده و ویرایش برنامه سالانه نگهداری و تعمیرات
• قابلیت براورد هزینه های نگهداری و تعمیرات در طبقات مختلف خطوط ریلی
• قابلیت محاسبه هزینه های ساخت خط بر اساس نوع طبقه بندی
• قالیت نمایش شبکه ریلی بر اساس نوع طبقه بندی بر روی نقشه


نرم افزار طبقه بندی خطوط ریلی کشور