نرم افزار نگهداري و تعميرات ناوگان ریلی » پویش صنعت ریلی

نرم افزار نگهداري و تعميرات ناوگان ریلی

این نرم افزار جهت ثبت اطلاعات مرتبط با نگهداری و تعمیرات و گرفتن گزارشهای آماری به صورت جدول و نمودار در سیستم نگهداری و تعمیرات چرخ و محور واگنهای مسافری طراحی گردیده است.

قابلیتهای کلیدی:


• تعریف کلیه داده ها و مقادیر اولیه مرتبط با نگهداری و تعمیرات سیستم
• ورود و نمایش داده های حاصل از نگهداری و تعمیرات در ایستگاههای مرتبط و امکان جستجو و فیلترینگ
• امکان گرفتن انواع گزارش های متفاوت بر اساس ایستگاههای کنترلی
• امکان مدیریت سیستم و تعریف سطوح دسترسی به کاربران