گزارش مقدماتی و مطالعات ترافیک راه آهن چابهار - زاهدان - مشهد » پویش صنعت ریلی

گزارش مقدماتی و مطالعات ترافیک راه آهن چابهار - زاهدان - مشهد

اهداف:


• شناخت اولیه مسیر و ویژگیهای ساختاری آن
• بررسی موقعیت بندر چابهار
• مقایسه سهم حمل و نقل ریلی در مقایسه با سایر روشهای حمل
• مطالعات ترافیک اولیه

اهمیت:


بخشهای شرقی کشور شامل استان سیستان و بلوچستان و سه استان خراسان به خاطر دارا بودن 1705 کیلومتر نوار مرزی با افغانستان و پاکستان، 922 کیلومتر نوار مرزی با آسیای مرکزی و دسترسی مستقیم به آبهای آزاد جنوبی کشور از طریق بندر چابهار به عنوان مناطق حساس و استراتژیک از جنبه های مختلف نظیر توسعه بازرگانی، ترانزیت، سیاسی و امنیتی مورد توجه هستند.
در این گزارش توسعه حمل و نقل در بخشهای شرقی کشور به عنوان زیرساخت ضروری برای توسعه سایر بخشها مورد توجه قرار گرفته است.

نتایج:


• خروجی مطالعات ترافیک
• مشخصات مسیر
• اسناد و پروتکل های موجود