مطالعات فنی و اقتصادی خرید ناوگان » پویش صنعت ریلی

مطالعات فنی و اقتصادی خرید ناوگان

پروژه های انجام گرفته در این بخش به شرح زیر می باشند:

خرید واگن باری -

• خرید 600 دستگاه واگن لبه بلند
• خرید 1000 دستگاه واگن باری
• خرید 600 دستگاه واگن باری

خرید واگن مسافری -

• خرید 32 دستگاه واگن مسافری (PMC)
• خرید 134 دستگاه واگن مسافری
• خرید 100 واگن مسافری
• خرید 38 دستگاه واگن مسافری (PMC)

خرید لکوموتیو -

• خرید 20 دستگاه لکوموتیو باری
• خرید 20 دستگاه لکوموتیو
• خرید 5 دستگاه لکوموتیو
• خرید 20 دستگاه لکوموتیو