بررسی نقش حمل و نقل ریلی در توسعه صنعت گردشگری ناحیه راه آهن شمال » پویش صنعت ریلی

بررسی نقش حمل و نقل ریلی در توسعه صنعت گردشگری ناحیه راه آهن شمال

اهداف:


  • بررسی وضع موجود و جایگاه صنعت ریلی
  • بررسی وضع آتی گردشگری در ناحیه شمال
  • ارائه پیشنهاداتی مبنی بر افزایش سهم راه آهن از گردشگر در ناحیه شمال
  • امکان سنجی طرح های پیشنهادی


اهمیت:


گردشگری امروزه سومین صنعت دنیا در تجارت جهانی پس از نفت و خودرو است. این صنعت نه فقط از جهت کسب درآمد بلکه در زمینه توسعه فرهنگ و ارتباطات نیز بسیار حائز اهمیت است و البته موضوع حمل¬ و نقل مسافر از ارکان اصلی گردشگری محسوب می¬گردد. در بین شقوق مختلف حمل ¬و نقل مسافر در رابطه با گردشگری، راه¬آهن به دلیل قیمت ارزان، ایمنی بالا، راحتی سفر و ... اهمیت خاصی پیدا کرده است.

نتایج:


  • مطالعه تطبیقی راه آهن ایران با راه آهن های 5 کشور دیگر از لحاظ گردشگری
  • بررسی وضعیت فعلی راه آهن ایران و گردشگری در ناحیه شمال
  • بررسی SWOT گردشگری ریلی در ناحیه شمال
  • بررسی وضعیت آتی حمل و نقل در راه آهن ناحیه شمال
  • ارائه راهکارهای پیشنهادی برای گسترش و بهبود صنعت گردشگری ریلی
  • بررسی اقتصادی طرح های پیشنهادی