مطالعات فنی و اقتصادی

مطالعه فنی و اقتصادی افزایش ظرفیت مسیر ریلی قم – بادرود

اهداف:


• بررسی و تعیین ظرفیت و تقاضای حمل و نقل ریلی در مسیر قم – بادرود
• ارایه راهکارهای مناسب جهت پاسخگویی به تقاضای مسیر طی سالهای آتی
• ارایه روش مناسب جهت افزایش ظرفیت مسیر متناسب با تقاضا و برآورد مالی طرح
ادامه ...

مطالعات امکانسنجی احداث راه آهن باشماق – سلیمانیه

اهداف:


• بررسی وضعیت جاده ای موجود بین شهر ها
• آشنایی و بررسی محور بلحاظ جغرافیای مسیر و منطقه
• بررسی وضعیت توپوگرافی منطقه از لحاظ پستی و بلندی های موجود طبیعی
• بررسی مقدماتی و امکانسنجی منطقه بلحاظ انتخاب کریدور های اولیه مناسب برای عبور و احداث خطوط راه آهن
• بررسی بصری وضعیت امکانات و تاسیسات حمل و نقلی محور و منطقه
• بررسی امکان سرمایه گذاری در سایر امور و خدمات از جمله ؛ آموزشی ، خدماتی ، صنعتی ، ورزشی ، فرهنگی ، بهداشتی ...وغیره
ادامه ...

مطالعه امکانسنجی احداث قطار شهری سنندج حدفاصل میدان امام خمینی (ره) – فرودگاه سنندج

اهداف:


• هدایت مصرف کنندگان وسایل حمل و نقل شخصی به استفاده از حمل و نقل عمومی
• عدم استفاده از راهکارهای موقت و پر هزینه
• ایجاد ظرفیت حداکثری با در نظر گرفتن کلیه عوامل تاثیر گذار
ادامه ...